Lysak Nataliya

Lysak Natalya
Chief of marketing and advertizing department
marketolog@lisovakazka.com.ua