«Як зменшити виробничі риски на кондитерському підприємстві»

Охорона праці і пожежна безпека №10 2012

      Про особливості організації системи охорони праці на кондитерському виробництві "ОПіПБ" розповіла інженер по охороні праці харківського ТОВ "ПКГ "Лісова казка" Зинаїда Костенко.

     Організація і управління охороною праці

     Організована система управління охороною праці на підприємстві регулює взаємовідносини між структурними підрозділами підприємства, стосунки працедавця з найнятими робітниками. Управління охороною праці ТОВ "ПКГ "Лісова казка" - це чітка взаємодія усіх структур виробництва, спрямована на дотримання нормативних вимог по охороні праці і виконання посадових обов'язків по забезпеченню безпеки виробничих процесів.

      На нашому підприємстві координація діяльності усіх служб підприємства у рамках системи управління охороною праці здійснюється генеральним директором і службою охорони праці. Щорічно плануються і виділяються засоби на впровадження заходів по досягненню встановлених нормативів безпеки, гігієни праці і виробничої санітарії.

     Планування заходів передбачає визначення умов праці і реалізацію основних напрямів роботи по охороні праці, визначає потребу в новій техніці, технологіях, інженерно-технічних засобах безпеки. Щорічно виділяються кошти в об'ємі не менше 0,5 % оплати праці за попередній рік. Освоєння засобів по охороні праці закладене в колективному договорі, що дозволяє планомірно впроваджувати у виробництво технічні засоби, організаційні заходи по забезпеченню безпеки праці і здійснювати контроль з боку коллективу підприємства.

     Особливе місце в регулюванні умов і охорони праці займають локальні правові акти, до яких відносяться в першу чергу інструкції по охороні праці, колективний договір, правила внутрішнього трудового розпорядку. Начальниками цехів, технічних служб розроблені інструкції згідно вимог Положення про розробку інструкцій по охороні праці, затвердженим наказом Держнаглядохоронпраці 29.01.1998г., наказ № 9.

    Мінімізація ризиків

     Безпека виробничих процесів забезпечується, передусім, політикою підприємства, спрямованою на застосування сучасного устаткування, прогресивних технологій.

     Готовність підприємства до експлуатації устаткування і проведення робіт підвищеної небезпеки підтверджено проведеним експертно-технічним обстеженням підприємства ГП "Східний експертно-технічний центр" і дозволом на продовження робіт, експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданим Державним комітетом України з промислової безпеки.

     При введенні в експлуатацію нового устаткування, технологій, видів робіт, на підприємстві є обов'язковим виконання нормативних вимог порядку видачі дозволівна виконання робіт підвищеної небезпеки і експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1107 від26.10.2011 року.

     На підприємстві працює 3 цехи: по виробництву жувального зефіру, шоколадно-вафельній продукції і по виробництву борошняних кондитерських виробів з начинкою. Автоматизовані лінії, на яких робиться жувальний зефір і борошняні кондитерські вироби значинкою аналогів в Україні не мають. Усе устаткування відповідає вимогам Правил безпеки в кондитерському виробництві (НПАОП 15.8-1.14-97), затверджених наказом Державного Комітету України по нагляду за охороною праці від 15.12.1997г. № 306.

     На підприємстві встановлено сучасне автоматизоване устаткування з програмним забезпеченням, оснащене електронними засобами управління і контролю технологічних процесів. На сьогодні також впроваджена і сертифікована система управління безпекою харчових продуктів НАССР.

     Одно з головних складових безпеки виробничих процесів- це точність виконання технологічних процесів, метрологічне забезпечення виробництва.

     Навчання з питань ВІД і ПБ

     Важливу роль в ефективності системи управління охороною праці грає підбір і розставляння кадрів. На підприємстві проводиться цілеспрямована робота по підвищенню кваліфікації керівників підрозділів, технічної і технологічної служби. Відповідальні особи, працівники підприємства, що виконують роботи з підвищеною небезпекою, перед початком робіт проходять навчання в учбово-курсових комбінатах.

     Обслуговування устаткування проводить персонал, що пройшов спеціальну підготовку відповідно до положення про навчання, розробленого на підприємстві і Типовим положенням про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого Госгорпромнадзорохрантруда України Наказ № 15 від15.02.2005г.

     На підприємстві створена постійно діюча комісія знавчання і перевірки знань з питань охорони праці під керівництвом головного інженера В.В. Бриженко. Комісія здійснює контроль того, що стажується на підприємстві і перевірку знань персоналу того, що виконує роботи з підвищеною небезпекою. Організовує консультації по безпеці виконання робіт. Підсумки навчання оформляються записами в журналі реєстрації інструктажів з питань охорони праці на робочому місці іпротоколом перевірки знань.

     Усі працівники, що знову поступають на підприємство, проходять вступний інструктаж, який проводить служба охорони праці. Відповідальність за проведення первинного інструктажу, навчання на робочому місці впродовж 2-15 змін і допуск до роботи несуть начальники цехів, керівники підрозділів. Для усіх осіб, що приходятьна роботу, а також працівників, що перекладаються на іншу ділянку робіт, проводиться первинний інструктаж по охороні праці, організовується навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, наданню першо їдопомоги потерпілим, а потім не рідше за один раз в три місяці повторні  інструктажі з питань охорони праці по робітниках організовується навчання безпечним методам і прийомам виконання робіт, наданню першої допомоги потерпілим, а потім не рідше за один раз в три місяці повторні інструктажі з питань охорони праці на робочих місцях.

     Інструктаж по охороні праці, організація стажування переслідує мету надати працівникам необхідний обсяг знань, умінь і навичок по правильному і безпечному виконанню робіт на дорученій ділянці перед допуском до самостійної роботи.

     Проведення інструктажів на робочих місцях, щоденний контроль начальниками цехів, відповідальними особами технічних служб, службою охорони праці по безпечному виконанню технологічних операцій, виконання інструкцій по охороні праці, застосування засобів індивідуального захисту дають позитивні результати по профілактиці виробничого травматизму.

      Методи профілактики травматизму і профзахворювань

      Важлива вимога в забезпеченні безпеки виробництва -проведення професійного відбору, де передбачається оцінка професійної придатності працівників, що знов приходять на роботу, до відповідних професій і спеціальностей. Обов'язкові попередній (при прийомі нароботу) і періодичні (впродовж трудової діяльності) медичні огляди проводяться для працівників, зайнятих на важких роботах, роботах з шкідливими або небезпечними умовами праці або роботах, що вимагаютьпрофесійного відбору, і щорічно для осіб у віці до 21 года.

     Періодичні медичні огляди працівників нашого підприємства проводяться згідно зі списками, по професіях і виконуваних роботах, погоджених з СЭС. Керівними нормативними документами для організації таких заходів у виробництві являються "Порядок проведення медичних оглядів працівників певних категорій", наказ МОЗ України від 21.05.2007г.№ 246. Перелік робіт, де є необхідність в професійному відборі, затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я України і Держнаглядохоронпраці від 23.09.1994г., Положення Про затвердження переліку професій, працівників які підлягають обов'язковим медичним оглядам, порядок проведення цих оглядів і видачі медичних книжок, затверджено Кабінетом МіністрівУкраїни від 23.05.2001г. №559.

     На підприємстві строго виконуються графіки проходження медичних оглядів - це одно з основних вимог профілактики виробничих захворювань  ідотримання санітарних норм в харчовій промисловості. Терміни проведення медичних оглядів для кожної категорії працівників різні. Працівники, які мають доступ у виробничі цехи, складські приміщення, холодильники, експедиції, виробничі лабораторії проходять обов'язкові профілактичні огляди двічі в рік, усі інші один раз в рік.

     Дотримання санітарних норм робочої зони на підприємстві є важливим чинником по профілактиці травматизму і профзахворювань. На підприємстві регулярно здійснюється контроль стану виробничої зони СЭС. Проводиться робота по дослідженню санітарно-гігієнічних чинників виробничого середовища, тяжкості і напруженості трудового процесу. Службою охорони праці організована робота з НДІ гігієни праці і професійних захворювань Харківського національного медичного університету по інструментальних вимірах для проведення атестації робочих місць, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці" від 1 серпня1992г. №442.

     Застосування сучасних технологій і устаткування, проведення технічних заходів дозволило добитися у виробництві умов праці, що відповідають діючим санітарно-гігієнічним нормам.

     Проведення виховної і пропагандистської  роботи в колективі, індивідуальної роботи з персоналом підприємства по виконанню нормативних вимог по охороні праці дозволяють залучити кожного працівника підприємства в управління і контроль питань з охорони праці.